Previous Next

Table of Contents

Senir


Se’nir (snow mountain), 1 Chron. 5:23; Ezek. 27:5, the Amorite name for Mount Hermon.